Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt met zorg bijgehouden en is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Kramer & Duyvis B.V. besteed veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen is verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken door een bericht te sturen.

Bezoekers van de website van Kramer & Duyvis B.V. kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Kramer & Duyvis B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Kramer & Duyvis B.V. op de website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kramer & Duyvis B.V.

Hoewel Kramer & Duyvis B.V. ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Kramer & Duyvis B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Kramer & Duyvis B.V. wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

info@kramer-duyvis.com